MAŁE KALENDARIUM I, II, III, IV kw. 2012 r.

Styczeń – Luty – Marzec

 

1.I.1925 Na mocy traktatu wersalskiego w Wolnym Mieście Gdańsku otwarto Polski Urząd Pocztowy.

 

2.I.1941 Uroczyste wznowienie działalności Wyższej Szkoły Wojennej  w Wielkiej Brytanii.

 

3.I.1795 Rosja i Austria podpisały konwencję rozbiorową Rzeczypospolitej.

 

4.I.1936 Ustawą sejmową Belweder został uznany za Przybytek Narodowy i utworzono w nim Muzeum Józefa Piłsudskiego.

 

Od 15.X.1944 do 5.I.1945 NKWD i polski UB aresztowało 13 142 osoby w tym 9 101 członków Armii Krajowej.

 

6.I.1982 Komuniści rozwiązali Niezależne Zrzeszenie Studentów.

 

7.I.1949 Zginął (prawdopodobnie wyrzucony z okna przez funkcjonariuszy UB) por. Jan Rodowicz „Anoda”, żołnierz Szarych Szeregów, uczestnik Akcji pod Arsenałem i Powstania Warszawskiego.

 

8.I.1894 W Zduńskiej Woli urodził się Rajmund Kolbe – św. Maksymilian Maria.

 

9.I.1918 Zjazd ziemian w Warszawie uznał zwierzchnictwo Rady Regencyjnej, poparł program odbudowy Państwa i przeciwdziałania ruchowi komunistycznemu.

 

12.I.1948 W USA wprowadzono równość białych i czarnych obywateli wobec prawa.

 

13.I.1932 W Warszawie ogłoszono wyroki w procesie brzeskim.

 

14.I.1871 Po zwycięskiej wojnie z Francją król Prus Wilhelm I ogłosił w Wersalu powstanie Cesarstwa Niemieckiego i sam został jego pierwszym cesarzem.

 

15.I.1919 Zginął twórca polskiego harcerstwa Andrzej Małkowski – statek, którym płynął wpadł na minę niedaleko Messyny.

 

16.I. 1961 Do PRL wróciła część skarbów wawelskich wywiezionych do Kanady na początku wojny.

 

17.I.1943 Do obozu koncentracyjnego na Majdanku Niemcy wysłali transport 1.500 więźniów.

 

18.I.1951 Ustawą o dniach wolnych od pracy komuniści znieśli święto 3 Maja

 

19.I.1951 UB aresztowało ks. Bp. Czesława Kaczmarka, ordynariusza kieleckiego.

 

21.I.1945 W obławie NKWD zginął Jan Borysewicz „Krysia”, dowódca Zgrupowania Północ w Ziemi Lidzkiej.

 

22.I.1863 Wybuch Powstania Styczniowego.

 

22.I.1921 Urodził się poeta Krzysztof Kamil Baczyński, żołnierz AK, zginął w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego.

 

23.I.1793 II rozbiór Polski przez Prusy i Rosję.

 

25.I.1937 Senat Wolnego Miasta Gdańska złożył oświadczenie o nienaruszalności polskich praw w tym mieście.

 

26.I.1919 Pierwsze w niepodległej Polsce wybory do Sejmu Ustawodawczego, wygrała prawica – osiągając 34,2 %.

 

27.I.1945 Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Auschwitz.

 

28.I.1903 Urodził się Aleksander Kamiński, działacz harcerski, pisarz i wychowawca młodzieży.

 

29.I.1828 Car Aleksander I wydał dekret o utworzeniu Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie, z inicjatywy księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.

 

30.I.1927 Odbył się I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

31.I. 1944 5 Wileńska Brygada AK, pod dowództwem rtm. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” stoczyła zwycięską, krwawą bitwę pod wsią Worsiany.

  

 

Luty

 

1.II.1717 Najkrótszy sejm RP, który zapoczątkował uzależnienie od Rosji, liczbę wojsk ograniczono pod presją wojsk cara Piotra I do 24 tys.

 

2.II.1944 Największa bitwa oddziałów AK z partyzantką radziecką: 5 Wileńskiej Brygady pod dowództwem rtm. Zygmunta Szyndzielarza „Łupaszki” pod wsią Radziusze.

 

4 – 11.II.1945 Konferencja szefów rządów USA, W. Brytanii i ZSRR w Jałcie, na której „uzgodniono” m.in. granice Polski.

 

5.II.1831 W granice Królestwa Polskiego wkroczyły wojska rosyjskie, co oznaczało rozpoczęcie wojny.

 

6.II.1924 Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, podpisał dekret o obowiązku nauczania w zakresie szkoły powszechnej dzieci od 7 do 14 lat.

 

8.II.1951 Stracenie w więzieniu na Mokotowie mjr Zygmunta Szyndzielarza Łupaszki”, dow. 5 Brygady Wileńskiej AK.

 

9.II.1919 Generalny atak wojsk niemieckich na powstańcze oddziały wielkopolskie frontu południowego pod Rawiczem.

 

10.II.1940 Pierwsza z 4 deportacji ludności Kresów RP w głąb ZSRR – ok. 3.214 rodzin.

 

11.II.1945 Zakończenie obrad konferencji jałtańskiej Wielkiej Trójki – pogrzebanie suwerenności Polski za zgodą „wolnego świata”.

 

13.II.1948 W wyniku zamachu stanu w Czechosłowacji władzę przejęli komuniści.

 

14.II.1831 Pierwsza zwycięska bitwa Powstania Listopadowego pod Stoczkiem.

 

15/16.II.1941 Pierwszy zrzut „cichociemnych” do Polski z W. Brytanii.

 

16.II.1919 Podpisanie w Trewirze rozejmu kończącego powstanie wielkopolskie – w 1922 roku przyłączono Górny Śląsk do Polski.

 

17.II.1772 Rosja i Prusy zawarły układ o I rozbiorze Polski. Chęć przystąpienia do układu wyraziła także Austria.

 

18.II.1918 W Królestwie Polskim i w Galicji wybuchł strajk powszechny przeciwko przyznaniu Ukrainie Chełmszczyzny i Podlasia przez państwa centralne.

 

19.II.1947 UB zamordował w Łodzi kpt. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca”, twórcę Konspiracyjnego Wojska Polskiego na kielecczyźnie, w ziemi częstochowskiej. Jego ostatni żołnierze walczyli do 1954 roku.

 

20.II.1934 Władze Litwy zabroniły nauczania języka polskiego w domach prywatnych, tłum Litwinów zdemolował lokale instytucji polskich w Kownie.

 

21.II.1936 W Zakopanem otwarto kolejkę linową na Kasprowy Wierch.

 

22.II1940 Usamodzielnienie rozkazem Naczelnego Wodza, Polskich Sił Powietrznych jako jednej z trzech równorzędnych części składowych Polskich Sił Zbrojnych.

 

23.II.1998 Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska ratyfikowały konkordat

 

24.II.1943 Pierwszy, na terytorium Rzeszy Niemieckiej zorganizowany w Berlinie, zamach bombowy AK.

 

25.II.1942 W Szkocji rozpoczęło się formowanie w ramach 1 Korpusu WP 1. dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka.

 

26.II.1579 Hołd lenny z Prus Książęcych złożył w Warszawie królowi Stefanowi Batoremu książę Jerzy Fryderyk Hohenzollern.

 

27.II.1944 Zamordowanie 1.100 mieszkańców Huty Pieniackiej przez UPA i Dywizję SS-Galizien.

 

29.II.1768 Zawiązanie Konfederacji Barskiej w obronie niepodległości Rzeczypospolitej i wiary katolickiej.

 

 

Marzec

 

1.III Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

2.III.1952 Komunistyczny rząd Józefa Cyrankiewicza sprzeciwił się działalności komisji Kongresu USA, badającej okoliczności wymordowania ponad 22 tys. polskich oficerów w Katyniu.

 

3.III.1947 Sąd w Warszawie skazał na karę śmierci za zbrodnie wojenne gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera.

 

4.III.1945 Rozpoczęcie bitwy o Kołobrzeg, jedynej samodzielnej operacji 1 Armii WP.

 

5.III.1940 Podpisanie przez Biuro Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej (bolszewików) tajnego rozkazu wymordowania polskich oficerów – jeńców wojennych uwięzionych w kilku obozach na terenie ZSRR.

 

6.III.1938 W Berlinie rozpoczął się pierwszy kongres Związku Polaków w Niemczech pod hasłem „Wytrwamy i wygramy”.

 

7.III.1949 W więzieniu na Mokotowie komuniści zamordowali bestialsko torturowanego mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”, „Cichociemnego, dowódcę oddziałów partyzanckich na Lubelszczyźnie.

 

8.III.1918 Rada Regencyjna objęła zwierzchnictwo nad i Korpusem Polskim i oddziałami wojsk polskich na wschodzie. .

 

9.III.1944 Rozpoczęcie walki z UPA przez oddziały AK i Batalionów Chłopskich.

 

10.III.1939 Na XVIII Zjeździe partii bolszewickiej na Kremlu, Stalin wygłosił przemówienie o rozpoczęciu „wojny imperialistycznej” w Europie i przedstawił plan wkroczenia Armii Czerwonej do Europy zachodniej.

 

11.III.1974 Zmarła Stanisława Leszczyńska, położna z Oświęcimia, która uratowała ponad 3 tys. noworodków od śmierci.

 

12.III.1999 Polska przystąpiła do NATO.

 

13.III.1867 Rosja sprzedała Stanom Zjednoczonym Alaskę za 7 mln 200 tys. dolarów.

 

14.III.1801 Zmarł Ignacy Krasiński, biskup warmiński, najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia.

 

15.III.1939 Wojska niemieckie wkroczyły do Pragi i zaczęły zajmować Czechy, Morawy oraz Zach. Słowację.

 

16.III.1942 Pierwszy rozkaz dowództwa AK o zasadach wykorzystania harcerzy.

 

17.III.1865 Został stracony Aleksander Waszkowski, ostatni naczelnik powstańczej Warszawy

 

18.III.1921 Podpisanie w Rydze traktatu pokojowego kończącego wojnę polsko-bolszewicką.

 

19.III.1919 Lloyd George premier W. Brytanii sprzeciwił się przyznaniu Polsce Gdańska i Kwidzynia.

 

20.III.1942 Na murach Warszawy po raz pierwszy pojawił się znak Polski Walczącej.

 

21.III.1939 Kolejny raz Niemcy zażądali od Polski zgody na przyłączenie Gdańska do Rzeszy i budowę eksterytorialnej autostrady do Prus Wschodnich.

 

23.III.1943 Aresztowanie przez gestapo Jana Bytnara ps. „Rudy”, dowódcę Hufca „Południe” Grup Szturmowych Szarych Szeregów.

 

24.III.1794 Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Głównym w Krakowie – ogłosił tym samym akt powstania.

 

25.III.1957 Podpisanie w Rzymie układu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

 

26.III.1943 Akcja pod Arsenałem, w której oddział GS Szarych Szeregów odbił Jana Bytnara „Rudego” i 20 innych więźniów.

 

27.III.1945 Ucieczka żołnierzy AK z obozu NKWD w Skrobowie k. Lubartowa.

 

28.III.1945 Podstępne aresztowanie przez NKWD i uprowadzenie do Moskwy 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

 

30.III.1940 Oddział Wydzielony Kawalerii Wojsk Polskich pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” stoczył zwycięską bitwę z dwoma batalionami policji niemieckiej pod Huciskiem.

 

31.III.1923 Bolszewicy rozstrzelali w Moskwie ks. Prał. Konstantego Budkiewicza, wikariusza Generalnego Kościoła Katolickiego w Rosji.

 

 

 

Kwiecień – maj – czerwiec

 

1.IV.1924 W Warszawie powstała Mennica Państwowa.

 

2.IV.2011 Siódma rocznica śmierci Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II.

 

3.IV.1940 W Katyniu NKWD zamordowało strzałem w tył głowy pierwszy transport więźniów z Kozielska.

 

4.IV.1794 Zwycięska bitwa pod Racławicami.

 

5.IV.1896 Pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie w Atenach.

 

6.IV.1922 Sejm uchwalił objęcie władzy nad Wileńszczyzną.

 

7.IV.1922 Ostateczna prawna unifikacja Wielkopolski z pozostałymi ziemiami Polski.

 

8.IV.1940 ORP „Orzeł” storpedował niemiecki statek transportowy „Rio de Janeiro” wiozący 400 żołnierzy Wermachtu do inwazji na Norwegię.

 

9.IV.1944 W akcji „Burza” w rejonie Kowla walki rozpoczęła 27. wołyńska Dywizja AK.

 

10.IV.2012 Druga rocznica śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z Małżonką Marią i 94 osobami, w większości elitą polityczną III RP, w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

 

10.IV.1921 Za bohaterską postawę w wojnie z bolszewikami Płock został udekorowany Krzyżem Walecznych.

 

11.IV.1990 Sejm zniósł cenzurę.

 

12.IV.1919 W Łucku powstał Związek Ziemian Wołynia.

 

13.IV.1940 Druga masowa deportacja ludności polskiej z ziem wschodnich RP w głąb ZSRR.

 

14.IV.1925 Wprowadzenie przez rząd Władysława Grabskiego nowego środka płatniczego – złotego polskiego.

 

15.IV.1919 Początek ofensywy wojsk polskich na zajęte przez bolszewików Wilno.

 

16.IV.1922 Niemcy i Rosja Sowiecka podpisały w Rapallo traktat o współpracy skierowany przeciwko Polsce, m.in. o tajnej współpracy wojskowej.

 

 17.IV.1935 Rada Ligi Narodów potępiła zbrojenia Niemiec.

 

18.IV.1919 Armia Błękitna gen. Józefa Hallera przybyła z Francji przekroczyła zachodnią granice Polski.

19.IV.1919 Zdobycie Wilna przez oddziały polskie.

 

20.IV.1773 Poseł nowogrodzki Tadeusz Rejtan złożył weto przeciw uchwale Sejmu zatwierdzającej I rozbiór Polski.

 

21.IV.1920 Polska podpisała układ z Ukrainą o współdziałaniu wojskowym przeciwko bolszewikom.

22.IV1920 Józef Piłsudski powołał dekretem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie „świątyni sławy oręża polskiego i skarbnicy nieśmiertelnego ducha rycerskiego”.

 

23.IV.1937 Sejm ustanowił dzień 11 listopada Świętem Niepodległości.

 

24.IV.1926 Niemcy i Rosja sowiecka podpisały w Berlinie układ o nieagresji, nastąpiło dalsze zbliżenie w duchu traktatu z Rapallo.

 

25.IV.1333 Koronacja Kazimierza Wielkiego w Gnieźnie na króla Polski.

 

26.IV.1920 Wojsko Polskie walczące z bolszewikami na Ukrainie zajęły Żytomierz, Korosteń i Radomyśl.

 

27.IV.1940 Stan Polskich Sil Zbrojnych we Francji, Wiellkiej Brytanii i Syrii osiąga stan 68 tys. 423 żołnierzy.

 

28.IV.1939 Hitler wypowiedział Polsce układ o nieagresji z 1934 roku.

 

29.IV.1919 Sejm RP uchwali ustawę o święcie narodowym dnia 3 maja „Po wsze czasy”.

 

30.IV.1945 Hitler popełnił samobójstwo.

 

 

Maj

 

1.V.1930 W Polsce został wprowadzony metryczny system miar.

 

2.V.1945 Zdobycie Berlina przez wojska sowieckie i 1. Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

 

3.V.1921 Wybuch III Powstania Śląskiego na Górnym Śląsku.

 

4.V.1940 W bitwie o Narwik zatonął nowoczesny kontrtorpedowiec ORP „Grom”.

 

5.V.1934 W Moskwie podpisany został protokół polsko-sowiecki przedłużający pakt o nieagresji do 1945 roku, złamany przez ZSRR w 1939 roku.

 

7.V.1945 W kwaterze głównej Alianckich Sił Ekspedycyjnych gen. Eisenhowera w Reims gen. Alfred Jodl podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji armii niemieckiej.

 

8.V.1794 Sąd doraźny w Warszawie skazał na śmierć targowiczan za zdradę Polski.

 

9.V.1912 Rosyjska III Duma Państwowa przyjęła ustawę o wydzieleniu z granic Królestwa Polskiego Chełmszczyzny i włączeniu jej do Rosji.

 

10.V.1794 Powołanie przez Kościuszkę Rady Najwyższej Narodowej, centralnej władzy cywilnej powstania.

 

11.V.1931 Powszechne wystąpienia i ataki zbrojne na Kościół w rządzonej przez partie lewicowe Hiszpanii.

 

12.V.1935 W Belwederze w Warszawie zmarł Józef Piłsudski.

 

13.V.1981 Zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II Błogosławionego, podczas audiencji na Placu Św. Piotra w Rzymie.

 

14.V.1919 Początek ofensywy wojsk polskich w Galicji Wschodniej.

 

15.V.1863 Rosjanie rozstrzelali płk. Zygmunta Padlewskiego, od 1861 r. przewodniczącego Towarzystwa Młodzieży Polskiej w Paryżu, naczelnika województwa płockiego w Powstaniu Styczniowym.

 

16.V.1657 Śmiercią męczeńską z rąk Kozaków zginął Andrzej Bobola, jezuita, kaznodzieja. Kanonizowany w 1938 roku.

 

17.V.1949 Wielka Brytania uznała niepodległość Irlandii, nad którą panowała kilka wieków.

 

18.V.1944 2. Korpus gen. Andersa, po ciężkiej kilkudniowej bitwie zdobył Monte Cassino. Feliks Konarski pisze „Czerwone maki”.

 

19.V.1880 W podziemiach kościoła Na Skałce (Kraków) otwarto Groby Zasłużonych, przeznaczone dla wybitnych Polaków.

 

20.V.1939 Rozpoczęły się rozmowy sowiecko-niemieckie, których efektem była agresja na Polskę 1 września 1939 roku.

 

21.V.1921 Niemiecka kontrofensywa przeciwko wojskom powstańczym na Górnym Śląsku.

 

22.V.1867 W ramach represji popowstaniowych car Aleksander II wydał ukaz podporządkowujący Kościół katolicki w Królestwie Polskim kolegium Duchownemu w Petersburgu, jednocześnie zakazując duchowieństwu polskiemu komunikowania się z Kurią Rzymską.

 

22.V.1939 Pakt o wojskowej pomocy wzajemnej podpisały Włochy i Niemcy.

 

23.V.1883 W Paryżu zmarł Cyprian Kamil Norwid.

 

24.V. 1543 Zmarł Mikołaj Kopernik.

 

25.V.1948 Stracenie rtm. Witolda Pileckiego w więzieniu UB na Rakowieckiej w Warszawie, strzałem w tył głowy.

 

26.V.1940 Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski podpisał pierwsze nominacje generalskie: płk Stefana Roweckiego i płk Tadeusza Komorowskiego.

 

27.V.1942 W lasach sękocińskich (pod Warszawą) Niemcy zamordowali 223 Polaków, głównie inteligencji.

 

28.V.1981 Zmarł Prymas Tysiąclecia ks. Kard. Stefan Wyszyński.

 

29.V.1831 Zwycięstwo nad Rosjanami pod Rajgrodem.

 

30.V.1924 Powstał Bank Gospodarstwa Krajowego – polska instytucja kredytowa.

 

31.V.1940 Niemcy zniszczyli pomnik Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

 

Czerwiec 

 

1.VI.1919 Oddziały polskie zajęły Tarnopol..

 

3.VI.1940 Zakończenie ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki.

 

4.VI.1989 Odbyły się częściowo wolne wybory do polskiego Sejmu.

 

5.VI.1920 Konna armia Budionnego przerwała front polsko-bolszewicki na Ukrainie.

 

6.VI.1944 Największa operacja morsko-desantowa; lądowanie wojsk alianckich w Normandii, dzięki której utworzono front zachodni.

 

7.VI.1492 W Grodnie zmarł Kazimierz Jagiellończyk, król Polski i wielki książę litewski.

 

8.VI.1935 Sejm przyjął nową ordynację wyborczą.

 

9.VI.1940 Radio BBC nadaje słuchowisko Marii Kuncewiczowej i Denisa Freemana pt. „Obrona Warszawy”.

 

10.VI.1940 Włochy przystąpiły do wojny.

 

11.VI.1860 Pogrzeb wdowy po gen. Józefie Sowińskim Katarzyny Sowińskiej połączony z manifestacją patriotyczną.

 

12.VI.1942 W Palmirach Niemcy rozstrzelali 29 Polaków więźniów Pawiaka.

 

13.VI.1940 Niemcy zdobyli Paryż.

 

14.VI.1940 Pierwszy transport jeńców do KL Auschwitz: 700 Polaków z Tarnowa.

 

14.VI.1941 Początek czwartej masowej deportacji Polaków z Kresów w głąb ZSRR.

 

15.VI.1934 Zamach na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego w Warszawie, dokonany przez nacjonalistę ukraińskiego.

 

VI.1940 rok: Polskie Siły Zbrojne we Francji, Anglii, Afryce Północnej i Syrii liczą 82 261 żołnierzy, w tym 7 661 oficerów.

 

16.VI.1956 Wojska brytyjskie wycofały się ze strefy Kanału Sueskiego.

 

18.VI.1815 Klęska Napoleona Bonaparte w bitwie pod Waterloo

 

18.VI.1945 W Moskwie rozpoczął się proces szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, podstępnie uwięzionych przez sowietów.

 

20.VI.1940 Trzecia masowa deportacja ludności polskiej w ziem wschodnich w głąb ZSRR.

 

20.VI.1815 Proklamowanie Królestwa Polskiego w unii personalnej z Rosją i carem jako królem.

 

21.VI.1945 Zakończenie w Moskwie trzydniowego pokazowego procesu szesnastu przywódców PPP, który był jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego. „Oskarżonym” postawiono absurdalne zarzuty współpracy z Niemcami.

 

22.VI.1966 „Aresztowanie” obrazu MB Częstochowskiej przez milicję obywatelską peregrynującego w ramach uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski.

 

23.VI.1941 Pierwszy sowiecki nalot na Warszawę.

 

24.VI.1530 W Sycynie urodził się Jan Kochanowski, poeta.

 

24.VI.1838 W Krakowie urodził się Jan Matejko, malarz.

 

25.VI.1976 W Radomiu, Ursusie i Płocku wybuchły strajki robotników, brutalnie spacyfikowane przez komunistyczne władze.

 

26.VI.1945 Posiedzenie założycielskie ONZ z udziałem 51 państw.

 

28.VI.1940 Pierwsza udana ucieczka oficerów polskich z niemieckiego Oflagu II C. Woldenberg (Dobiegniew).

 

29.VI.1930 W Krakowie odbył się kongres stronnictw antysanacyjnych, który dał początek bloku opozycyjnemu „Centrolew”.

 

30.VI.1997 Wielka Brytania, po 99 latach okupacji, przekazała Chinom zwierzchnictwo nad Hongkongiem.

 

Małe Kalendarium – III kwartał 2012

Lipiec

1.VII.1924 Wprowadzono złoty polski na miejsce marki polskiej jako środek płatniczy w Polsce.

 

2.VII.1944 Początek czterodniowej bitwy 2. Korpusu Polskiego pod Loreto.

 

3.VII.1918 Gen. Józef Haller objął w Paryżu dowództwo nad Błękitna Armią.

 

4.VII.1943 W katastrofie lotniczej zginął Wódz Naczelny gen. Władysław Sikorski.

 

5.VII.1921 Zakończyło się III Powstanie Śląskie, które przyczyniło się do podziału Górnego Śląska korzystnego dla Polski.

 

6.VII.1950 Rząd komunistyczny podpisał w Zgorzelcu umowę z NRD o granicy na Odrze i Nysie.

 

7.VII.1806 Z ziem II i III rozbioru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie, całkowicie zależne od Francji.

 

8.VII.1941 W KL Auschwitz zmarł Kazimierz Światopełk-Mirski (ur. 1891) oficer WP, poseł, prezes Związku Ziemian. Jego dwaj synowie zginęli w Powstaniu Warszawskim.

 

9.VII.1917 Na polecenie Józefa Piłsudskiego żołnierze Legionów Polskich odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austo-Węgier, komendant został internowany w Magdeburgu.

 

10.VII.1943 Na Sycylii wylądowały wojska brytyjskie i amerykańskie.

 

11.VII.1989 Komuniści zamordowali ks. Sylwestra Zycha, więźnia politycznego PRL.

 

13.VII.1930 Zakończenie akcji „Ostra Brama”, do Wilna wkroczyły wojska sowieckie.

 

14.VII.1789 W Paryżu szturm na Bastylię, początek rewolucji francuskiej przygotowanej i zorganizowanej przez masonerię a skierowanej głownie przeciwko Kościołowi katolickiemu.

 

15.VII.1410 Zwycięska bitwa wojsk polsko-litewskich z Krzyżakami pod Grunwaldem.

 

16.VII.1980 W Lublinie i Świdniku wybuchł strajk powszechny.

 

17.VII.1943 Gen. TadeuszBór” Komorowski został mianowany dowódcą AK.

 

18.VII.1920 Z Warszawy wyruszyła 100 tysięczna Armia Ochotnicza na front polsko-sowiecki.

 

19.VII.1940 Polscy piloci walczący w obronie Wielkiej Brytanii zestrzelili pierwszy samolot niemiecki.

 

21.VII.1969 Pierwsze lądowanie ludzi na księżycu na statku Apollo 11 z Neilem Armstrongiem i Edwinem Aldrinem.

 

22.VII.1983 W dniu „święta państwowego” PRL zniesiono stan wojenny.

 

24.VII.1919 Sejm przyjął ustawę o powołaniu Policji Państwowej, której tysiące funkcjonariuszy zostało zamordowanych przez sowietów w 1940 roku w Twerze – Zbrodnia Katyńska.

 

25.VII.1655 Kapitulacja bez walki pod Ujściem przez Wielkopolskie Pospolite Ruszenie, początek „Potopu szwedzkiego”.

 

27.VII.1792 Król Stanisław August przystąpił do Targowicy.

 

29.VII.1914 Austriacy ostrzelali Belgrad, początek I wojny światowej.

 

30.VII.1941 W Londynie podpisano układ polsko-sowiecki o wzajemnej pomocy w wojnie przeciwko Niemcom hitlerowskim i utworzeniu armii polskiej w ZSRR.

 

31.07.1944 Rozkaz płk. Antoniego Chruściela „Montera” komendanta Okręgu AK Warszawa-Miasto o rozpoczęciu Powstania w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00.

 

Sierpień

 

1.VIII.1944 O godzinie 17.00 w stolicy wybuchło Powstanie Warszawskie.

 

2.VIII.1944 Powstańcy warszawscy opanowują budynek Elektrowni na Powiślu.

 

3.VIII.1944 Powstańcy warszawscy zdobywają Pałac Blanka, Arsenał, Pałac Mostowskich. Pierwsze naloty bombowe na miasto.

 

4.VIII.1915 Oddziały rosyjskie wycofujące się z Warszawy wysadziły mosty na Wiśle.

 

5.VIII.1864 Stracenie na szubienicy na Cytadeli w Warszawie dyktatora Powstania Styczniowego Romualda Traugutta oraz czterech członków Tymczasowego Rządu Narodowego.

 

5.VIII.1944 Rzeź ludności na Woli w Warszawie – Niemcy zamordowali ok. 40 tys. warszawiaków.

 

6.VIII.1944 W Pruszkowie Niemcy zakładają obóz „Dulag 121” dla ludności ewakuowanej z Warszawy (przeszło przez obóz ok. ½ mln ludzi).

 

7.VIII.1920 Ksiądz Kardynał Aleksander Kakowski wystąpił z odezwą do wiernych o wstępowanie w szeregi Wojska Polskiego i o obronę Ojczyzny i Europy przed zalewem zbrodniczej ideologii komunistycznej.

 

8.VIII.1944 Pierwsza audycja radiostacji powstańczej „Błyskawica”. Masowe mordy ludności Woli, Ochoty, ataki niemieckie na Stare Miasto.

 

10.VIII.1944 Ostrzał Elektrowni Warszawskiej przez artylerię niemiecką.

 Udane zrzuty broni i amunicji dla powstańców przez Brytyjczyków.

 

11.VIII.1920 Ustanowienie Krzyża Walecznych ustawą sejmową.

 

12.VIII.1941 Rada Najwyższa ZSRR wydała dekret o tzw. amnestii dla obywateli polskich pozbawionych wolności na ich terytorium.

 

13.VIII.1944 W kinie Palladium przy ul. Złotej pierwszy pokaz powstańczej kroniki Filmowej.

 

14.VIII.1941 W Oświęcimiu zmarł w celi głodowej O. Maksymilian Maria Kolbe.

 

15.VIII.1920 Cud nad Wisłą. Wyparcie oddziałów Armii Czerwonej z Radzymina i Nowego Miasta.

 

15.VIII.1944 W Normandii 1. Dywizja Gen. Stanisława Maczka zamknęła pierścień okrążenia wokół niemieckiej 7. Armii w Normandii.

 

16.VIII.1944 Stalin „odcina się” od „warszawskiej awantury”.

 

17.VIII.1944 Ostrzał Starego Miasta, płonie Katedra Św. Jana, Ratusz.

 

18.VIII.1941 Początek walk Brytyjczyków o Tobruk na pustyni libijskiej. Udział Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.

 

19.VIII.1944 Generalne natarcie niemieckie na Stare Miasto, atak na Politechnikę.

 

20.VIII.1944 Grupa batalionu „Kiliński” zdobyła gmach PAST-y, najsilniejszy punkt oporu niemieckiego w Śródmieściu – wzięto 121 jeńców.

 

21.VIII.1944 Niemcy wysadzili w powietrze więzienie na Pawiaku. Płonie budynek Arsenału. Powstańcy atakują dworzec Gdański (zgr.„Żywiciel”).

 

22.VIII.1944 W atakach z Żoliborza od strony Starego Miasta ginie ok. 500 powstańców.

 

23.VIII.1939 Podpisanie w Moskwie tajnego protokółu tzw. paktu Ribbentrop – Mołotow, dotyczącego rozbioru Polski między ZSRR i Niemcy.

 

23.VIII.1944 Zdobycie przez powstańców warszawskich budynku Stacji Telefonów i kościoła Św. Krzyża. Oddziały „Krybara” atakują Uniwersytet Warszawski z udziałem powstańczych wozów bojowych „Kubuś” i „Jaś” – Niemcy odpierają ataki.

 

24.VIII.1953 Rząd PRL zrzekł się dalszej spłaty odszkodowań wojennych przez NRD.

 

25.VIII.1944 Wyzwolenie Paryża i części Francji spod okupacji niemieckiej.W Warszawie walki o utrzymanie Wytwórni Papierów Wartościowych pod ostrzałem artylerii i granatników.

 

27.VIII.1944 Końcowa faza walk na Starym Mieście. W rękach wroga jest Katedra Św. Jana. Na Powiślu powstańcy opanowują klasztor i szkołę SS. Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 137.

 

28.VIII.1944 W Warszawie Niemcy opanowują Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, silny atak na Górny Mokotów i Sadybę.

 

29.VIII.1944 Niemcy bombardują w trakcie ewakuacji Szpital SS. Elżbietanek na Goszczyńskiego (Górny Mokotów) – ginie wielu rannych pacjentów i członków grup ewakuacyjnych (m.in. z pułku „Baszta”).

 

30.VIII.1944 W powstańczej Warszawie Niemcy zamordowali ok. 300 rannych i chorych w szpitalu Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej.

 Ewakuacja powstańców ze Starówki kanałami do Śródmieścia.

Bombardowanie szpitala przy Chełmskiej 19 – pełen rannych i chorych staje w płomieniach , duże straty podczas akcji ratunkowej.

 

 

Wrzesień

 

1 września – Dzień Weterana

 

1.IX.1939 Atak Niemiec na Polskę, początek II wojny światowej.

 

2.IX.1945 Powstała konspiracyjna organizacja „Wolność i Niezawisłość”.

 

3.IX.1941 Pierwsze masowe mordy więźniów w komorach gazowych w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

 

4.IX.1944 W Warszawie Niemcy zburzyli Elektrownię Warszawską, drukarnię Wojskowych Zakładów Wydawniczych AK, gmach PKO (ul. Jasna/Świętokrzyska).

Czołgi niemieckie zmiażdżyły Grób Nieznanego Żołnierza.

 

5.IX.1981 I Zjazd „Solidarności” w Gdańsku.

 

6.IX.1831 Na Woli w obronie Warszawy poległ gen Józef Sowiński.

 

7.IX.1939 Kapitulacja Westerplatte.

 

8.IX.1944 Podczas zawieszenia broni w Powstaniu Warszawskim kilka tysięcy cywilów opuszcza Warszawę.

 

8 – 10.IX.1939 Obrona linii schronów „Wizna”. 10 września kpt. Władysław Raginis dowódca obrony popełnił samobójstwo wysadzając schron i siebie ostatnim granatem.

 

9 – 18.IX.1939 Bitwa nad Bzurą.

 

10.IX.1944 Powstańcze Polskie Radio ogłasza listę 28 niemieckich dowódców odpowiedzialnych za zniszczenie Warszawy – powtarza ją BBC. Armia Czerwona rozpoczyna ofensywę na Pradze.

 

11.IX.1932 Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, polscy piloci, którzy dokonali lotu dookoła Europy, zginęli w katastrofie lotniczej.

 

12.IX.1683 Odsiecz wiedeńska. Zwycięstwo wojsk sprzymierzonych nad Turkami pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, główną rolę odegrała polska husaria.

 

13.IX.1944 Niemcy wysadzają mosty w Warszawie. Pierwsze zrzuty sowieckie dla Powstania.

 

14.IX.1944 W Warszawie silne ataki Niemców na Żoliborz, Marymont i Powiśle.

 

15.IX.1944 W Warszawie Niemcy opanowują prawie cały Dolny Mokotów.

 

16.IX.1944 Niemcy mordują chorych i rannych w szpitalu przy Zagórnej 9.

 

16/17.IX.1944 Na Przyczółek Czerniakowski przeprawiła się grupa 1.200 żołnierzy 1. Armii WP.

 

17.IX.1939 Armia Czerwona wkroczyła na tereny Polski. Dyrektywa Naczelnego Wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego:

 „z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony”.

 Opuszczenie kraju przez najwyższe władze państwowe.

 

18.IX.1944 Największy zrzut dla walczącej Warszawy dokonany przez 107 amerykańskich „latających fortec” B-17. Do rąk powstańców trafiło jedynie 20% zrzutu.

 

19.IX.1939 Oddziały Armii Czerwonej zajęły Wilno.

 

20.IX.1944 Rozkaz gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” o przeorganizowaniu oddziałów Powstania Warszawskiego w regularne oddziały Wojska Polskiego – utworzenie Warszawskiego Korpusu AK pod dowództwem gen. brygady Antoniego Chruściela „Montera”.

 

21.IX.1949 Władze komunistyczne PRL odebrały Kościołowi szpitale prowadzone przez personel zakonny.

 

23.IX.1922 Sejm podjął uchwałę o budowie portu w Gdyni.

 

24.IX.1939 Potężne bombardowanie Warszawy – została zniszczona Politechnika, Pałac Krasińskich, Główny Inspektorat Sił Zbrojnych, elektrownia i filtry.

Nastąpił brak wody i prądu.

 

26.IX.1946 Władze PRL pozbawiły obywatelstwa polskiego 6 generałów, w tym Władysława Andersa, Antoniego Chruściela, oraz 70 wyższych oficerów.

 

28.IX.1939 Kapitulacja Warszawy.

 

29.IX.1939 Wojska niemieckie wkroczyły do Warszawy.

 Około 5 tys. oficerów WP dostało się do niewoli, zginęło ponad 25 tys. cywilów, ok. 20% budynków uległo całkowitemu zniszczeniu.

 

29.IX.1951 W szpitalu więziennym na Mokotowie zmarł komendant Okręgu Wileńskiego AK płk. Aleksander Krzyżanowski „Wilk”.

 

30.IX.1939 W Paryżu przysięgę złożył prezydent Władysław Raczkiewicz, który zlecił sformowanie rządu gen. Władysławowi Sikorski.

 

 

IV kwartał 2012

 

Październik

1.X.1938 Niemcy zajęli Sudety na mocy układu monachijskiego.

 

2.X.1939 Kapitulacja Helu, koniec obrony polskiego wybrzeża.

 

3.X.1946 List protestacyjny Stanisława Mikołajczyka do ambasad trzech mocarstw w sprawie szykanowania PSL przez PPR i UBP.

 

4.X.1918 Gen. Haller objął dowództwo Armii Polskiej we Francji.

 

5.X.1939 Koniec ostatniej bitwy wojny obronnej pod Kockiem stoczonej przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” dowodzoną przez gen. Franciszka Kleeberga.

 

6.X.1788 Rozpoczął obrady Sejm Czteroletni zw. Wielkim, który uchwalił Konstytucję 3 Maja.

 

7.X.1571 Zwycięstwo floty hiszpańsko-weneckiej pod Lepanto – Turcy stracili 117 okrętów. Papież Pius V ustanowił święto M.B. Różańcowej.

 

8.X.1982 Sejm PRL uchwalił nową ustawę o związkach zawodowych – delegalizacja „Solidarności”.

 

9.X.1920 Zajęcie Wilna przez oddziały gen. Lucjana Żeligowskiego.

 

10.X.1794 Klęska pod Maciejowicami, do niewoli rosyjskiej dostał się Naczelnik Tadeusz Kościuszko.

 

11.X.1953 W Białymstoku komuniści zamordowali jednego z najsłynniejszych partyzantów kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”.

 

12.X.1943 1. Dywizja Piechoty im. T. Kościuszki pod dowództwem gen. Zygmunta Berlinga, podporządkowana sowietom stoczyła bitwę pod Lenino – poległo 1.162 żołnierzy, rannych zostało 1.776.

 

13.X.1923 Komunistyczni agenci w polskiej armii spowodowali wybuch amunicji na warszawskiej Cytadeli, zginęło 28 osób 40 zostało rannych.

 

14.X.1992 Rosjanie przekazali dokumenty potwierdzające zamordowanie przez NKWD ponad 21 tys. polskich jeńców z Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa.

 

15.X.1861 Wojsko rosyjskie wtargnęło do katedry św. Jana i kościoła św. Anny w Warszawie aresztując 1,5 tys. osób, modlących się w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki.

 

16.X.1978 Wybór kard. Karola Wojtyły na Papieża – przyjął imię Jan Paweł II.

 

17.X1849 W Paryżu w wieku 39 lat zmarł Fryderyk Chopin.

 

18.X.1920 W myśl układu o zawieszeniu broni zakończyła się wojna polsko-bolszewicka.

 

19.X.1813 Klęska Francuzów pod Lipskiem. W nurtach Elstery zginął gen. książę Józef Poniatowski, marszałek Francji głównodowodzący wojsk polskich.

 

20.X.1655 Zdrada księcia Janusza II Radziwiłła i jego brata stryjecznego Bogusława – uznali króla szwedzkiego Karola Gustawa za króla Polski.

 

21.X.1963 We wsi Majdan (20 km od Lublina) w obławie UB i ZOMO zginął ostatni partyzant, żołnierz II RP Józef Franczak „Lalek”.

 

22.X.1946 UB aresztowało tzw. drugą komendę WiN-u, na której czele stał płk Franciszek Niepokólczycki.

 

23.X.1956 Wybuchło powstanie na Węgrzech przeciwko reżimowi komunistycznemu, krwawo stłumione przez wojska sowieckie.

 

24.X.1918 Utworzenie 4. Dywizji Strzelców Polskich na Kubaniu. Jako jedyna polska formacja zorganizowana na wschodzie, wróciła w całości do kraju.

 

25.X.1945 Z internowania w Szwecji wróciły do Gdyni okręty wojenne „Ryś”, „Żbik” i „Sęp” oraz fregata „Dar Pomorza”.

 

26.X.1939 Niemcy aresztowali Stefana Starzyńskiego, prezydenta Warszawy.

 

27.X.1918 Wiec w Cieszynie, na którym ok. 50 tys. Polaków zażądało zjednoczenia Śląska z Polską.

 

28.X.1925 Ojciec Święty Pius XI wydał bullę regulującą podział terytorialny kościoła w Polsce. Powstało 5 metropolii z 20 diecezjami i biskupstwo polowe Wojska Polskiego.

 

29.X.1611 Car Wasyl Szujski i jego bracia złożyli w Warszawie hołd na kolanach przed Zygmuntem III Wazą prosząc o miłosierdzie. Polska załoga zajmowała Kreml od 9.X.1610 r., po zwycięstwie hetmana Żółkiewskiego pod Kłuszynem.

 

30.X.1944 1. Dywizja Pancerna gen. Maczka wyzwoliła Bredę (Holandia).

 

31.X.1916 Odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich w Warszawie, zaprojektowany przez Wacława Szymanowskiego.

 

 

Listopad

1.XI.1918 Od 1 do 22 listopada obrona i oswobodzenie Lwowa.

 

2.XI.1939 W Forcie VII w Toruniu Niemcy rozstrzelali 200 Polaków.

 

3.XI.1923 Korpus Ochrony Pogranicza obsadził wschodnią granicę Polski.

 

4.XI.1794 Podczas rzezi ludności na Pradze w Warszawie, zajętej przez Suworowa, poległ gen. Jakub Jasiński.

 

5.XI.1945 Aresztowanie komendanta WiN płk Jana Rzepeckiego.

 

6.XI.1863 We wsi Krępa k. Lipska poległ szef sztabu Mariana Langiewicza płk Dionizy Czachowski, dowódca 3 batalionu, naczelnik województwa sandomierskiego, dowódca w kieleckim i lubelskim.

 

7.XI.1917 Bolszewicy obalili Rząd Tymczasowy Aleksandra Kiereńskiego i przejęli władzę w całej Rosji.

 

8.XI.1944 Pierwszy transport żołnierzy AK z Polski Lubelskiej w głąb ZSRR.

 

9.XI.1939 Niemcy masowo aresztowali nauczycieli prowadzących tajne nauczanie w powiecie łódzkim.

 

10.XI.1936 Generał brygady Edward Śmigły-Rydz, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, otrzymał buławę marszałkowską.

 

11.XI.2012 Święto Niepodległości – 94 rocznica odzyskania wolności przez Polskę.

 

12.XI.1922 Pierwsze wybory do 111 osobowego polskiego Senatu.

 

13.XI.1939 Utworzenie ZWZ w miejsce Służby Zwycięstwu Polski.

 

14.XI.1308 Wezwani na pomoc przez Władysława Łokietka Krzyżacy zajęli Gdańsk i dokonali masakry mieszkańców.

 

15.XI.1948 Sąd na Rakowieckiej skazał na kilkakrotne kary śmierci „cichociemnego” Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, bohatera partyzantki antysowieckiej na Lubelszczyźnie oraz 7 innych „zaporczyków”.

 

16.XI.1846 Austria za zgodą Rosji anektowała Wolne Miasto Kraków.

 

17.XI.1913 Pierwszy statek przepłynął Kanał Panamski.

 

18.XI.1939 Rząd RP na uchodźstwie podpisał z umowę o utworzeniu Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii.

 

19.XI.1765 Z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Warszawie otwarto Teatr Narodowy pod dyrekcją Wojciecha Bogusławskiego.

 

20.XI.1943 Gen. Tadeusz Bór-Komorowski wydał rozkaz o przygotowaniu do powstania powszechnego – akcji „Burza”.

 

22.XI.1944 PKWN podpisał z sowiecką Litwą umowę o wymianie ludności. Do Polski przyjechało 180 tys. Polaków, na Litwę wyjechało 1 tys. Litwinów.

 

23.XI.1914 I Brygada Legionów stoczyła walki z wojskami rosyjskimi w obronie Krakowa – do niewoli wzięła szwadron kawalerii rosyjskiej.

 

24.XI.1918 Józef Piłsudski utworzył jednolite dowództwo do walki z Ukraińcami w Galicji Wschodniej.

 

26.XI.1932 Ratyfikacja paktu o nieagresji między Polską a Związkiem Sowieckim.

 

28.XI.1947 UB aresztowało w Zabrzu prezesa IV Zarządu Głównego WiN ppłk Łukasza Cieplińskiego, zamordowanego 1 marca 1951 r.

 

29.XI.1944 W sfingowanym procesie Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie skazał na karę śmierci cichociemnego kpt. Aleksandra Kułakowskiego „Rywala”, szefa Kedywu okręgu Tarnopol AK. Stracony w podziemiach Zamku Lubelskiego.

 

30.XI.1849 W Poznaniu powstało Towarzystwo Przemysłowe, skupiające polskich przedsiębiorców.

 

Grudzień

 

1.XII.1916 II Brygada Legionów pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego wkroczyła, uroczyście witana, do Warszawy.

 

4.XII.1941 Podczas rozmów Władysława Sikorskiego ze Stalinem podpisano układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy. Stalin zapytany o polskich oficerów skłamał, mówiąc, że zostali zwolnieni i jest możliwe, że uciekli do Mandżurii – wiedząc, że zostali zamordowani przez NKWD w 1940 roku.

 

5.XII.1812 Napoleon opuścił resztki swojej Wielkiej Armii i wrócił do Paryża pod eskortą 7. kompanii szwoleżerów Stanisława Dunin-Wąsowicza.

 

6.XII.1945 Funkcjonariusze UB zamordowali działacza PSL Bolesława Ściborka.

 

7.XII.1941 Atak Japonii na Pearl Harbor (Hawaje), początek wojny na Oceanie Spokojnym.

 

8.XII.1991 Rozwiązanie ZSRR. Część byłych republik utworzyło Wspólnotę Niepodległych Państw.

 

9.XII.1918 W Lublinie otwarto katolicki Uniwersytet Lubelski. W 1928 roku przyjął nazwę Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

10.XII.1911 Ponowna Nagroda Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie i jej męża Piotra Curie za odkrycie polonu i radu.

 

11.XII.1936 Rząd Polski zakazał eksportu broni i wyjazdu ochotników do Hiszpanii.

 

13.XII.1981 Władze komunistyczne wprowadziły stan wojenny w Polsce.

 

14.XII.1915 Porozumienie Niemiec i Austro-Węgier w sprawie podziału Królestwa Polskiego na strefy okupacyjne.

 

15.XII.1970 Masakra bezbronnej ludności Wybrzeża – na rozkaz W. Gomułki, wojsko dowodzone przez W.Jaruzelskiego krwawo stłumiło zryw antykomunistyczny.

 

16.XII.1922 Prezydent Gabriel Narutowicz został zastrzelony podczas otwarcia wystawy w Zachęcie.

 

17.XII.1920 Polski Sejm uchwalił ustawę o przejęciu na własność państwa byłych rosyjskich dóbr państwowych oraz majątków carskiej rodziny w województwach wschodnich.

 

18.XII.1939 Szef NKWD Ławrentij Beria podpisał rozporządzenie dotyczące deportacji ludności polskiej w głąb ZSRR.

 

19.XII.1914 Władze austriackie powołały I Brygadę Legionów, dowództwo objął Józef Piłsudski.

 

20.XII.1990 Prezydent RP Ryszard Kaczorowski wydał w Londynie dekret w sprawie zakończenia działalności prezydenta i rządu na uchodźstwie.

 

21.XII.1944 Dowódcą AK został mianowany gen. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”.

 

22.XII.1922 Powstała Liga Obrony Powietrznej Państwa.

 

23.XII.1939 Z Pawiaka został wywieziony Stefan Starzyński, zamordowany później przez Niemców w obozie koncentracyjnym.

 

24.XII.1946 W więzieniu na Butyrkach zmarł gen. brygady Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, sądzony w procesie „16”, przywódca PPP.

 

25.XII.1916 W Krakowie zmarł brat Albert św. Adam Chmielowski, opiekun najbiedniejszych.

 

27.XII.1918 Wybuch Powstania Wielkopolskiego.

 

28.XII.1905 Wybuch strajku powszechnego w Królestwie Polskim przeciwko wprowadzeniu przez władze rosyjskie stanu wojennego.

 

29.XII.1989 Sejm zmienił nazwę państwa z PRL na Rzeczpospolitą Polską.

 

31.XII.1944 Komunistyczny PKWN przekształcił się w Rząd Tymczasowy, premierem został Edward Osóbka-Morawski.